Zaznacz stronę

Zezwolenie na broń i jak je uzyskać

utworzone przez | mar 4, 2018 | Broń | 0 komentarzy

Temat uzyskiwania pozwoleń na broń palną w Polsce nigdy nie cichnie. Wielu Polaków oburza się, że uzyskanie broni palnej do obrony własnej jest wyjątkowo trudne i użala się nad ograniczonym dostępem do broni palnej. Z kolei inni akceptują status quo i są przeciwko powszechnemu dostępowi do broni palnej, obawiając się tragicznych skutków. Jak uzyskać zezwolenie na broń w Polsce?

Po pierwsze – jeżeli interesujesz się tematem zezwolenia na broń i jego uzyskaniem, Twoją lekturą przeczytaną od deski do deski powinna być przynajmniej ustawa o broni i amunicji, nie mówiąc już o byciu na bieżąco ze zmianami w prawie i wszelakimi postulatami, abyś mógł zabrać głos. Właśnie w oparciu o wymienioną ustawę powstał ten poradnik.

Po drugie – istnieją rozmaite pozwolenia na broń i o każde zezwolenie na daną broń palną należy starać się osobno. Uzyskanie pozwolenia na broń wiąże się także z kosztami, w których zakres wchodzi np. opłacenie egzaminów, składki członkowskie itp. Koszt zakupu samej broni i amunicji do niej jest kroplą w morzu potrzeb osoby, która ubiega się o pozwolenie na broń.

Pozwolenie na broń palną – co to jest?

Pozwolenie na broń palną, nazywane także zezwoleniem na broń palną, jest dokumentem urzędowym, który z kolei jest elementem prawa regulującego dostęp do broni palnej. Pozwolenie na broń jest wydawane przez władze lokalne, np. komendanta wojewódzkiego Policji, po przeanalizowaniu wniosku i oczywiście profilu osoby wnioskującej, bo nie każdy może otrzymać pozwolenie na broń palną. Komendant wojewódzki Policji musi być właściwy dla miejsca stałego pobytu osoby wnioskującej o pozwolenie na broń lub siedzibę podmiotu zainteresowanego pozwoleniem na broń.

Przepisy prawne dotyczące wydawania pozwoleń na broń, jej nabywania, przechowywania, używania itp. znajdziesz w już wspomnianej ustawie o broni i amunicji. Pozwolenie na broń jest wydawane na czas nieokreślony i może zostać odebrane w wyjątkowych okolicznościach, np. gdy broń zostanie użyta niezgodnie z przeznaczeniem.

Pozwolenie na broń palną – kto może uzyskać?

Pozwolenie na broń palną może uzyskać osoba, która:

 • nie stanowi zagrożenia dla samej siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego,
 • ma ukończony 21. rok życia – wyjątkiem są osoby, które ukończyły 18. rok życia, ponieważ mogą ubiegać się o pozwolenie na broń sportową lub łowiecką za pośrednictwem wniosku szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego,
 • nie ma zaburzeń psychicznych wymienionych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
 • nie ma ograniczonej sprawności psychofizycznej w stopniu znacznym,
 • nie wykazuje zaburzeń funkcjonowania psychicznego,
 • nie jest uzależniona od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
 • ma stałe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo – także skarbowe,
 • nie jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu czy przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Ponadto należy przedstawić przyczynę chęci posiadania pozwolenia na broń – najtrudniej jest udokumentować wniosek o pozwolenie na broń w celu obrony własnej, gdyż zagrożenie życia musi być stałe, realne i ponadprzeciętne – podobnie jak zagrożenie zdrowia lub mienia.

Zezwolenie na broń – w jakim celu się wydaje?

Zezwolenie na broń wydaje się na przykład w celu:

 • ochrony osobistej,
 • ochrony osób i mienia,
 • kolekcjonerskich,
 • sportowych,
 • łowieckich,
 • rekonstrukcji historycznych,
 • pamiątkowych

Zezwolenie na broń – z jakiej przyczyny się wydaje?

Aby uzyskać zezwolenie na broń, trzeba podać ważną przyczynę posiadania broni. Ważną przyczyną posiadania broni palnej jest nie tylko stałe, ponadprzeciętne i realne zagrożenie mienia, zdrowia i życia, ale także:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim i posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego,
 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,
 • udokumentowane nabycie broni palnej w spadku, jako darowiznę czy wyróżnienie,
 • uprawnienia do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim i udokumentowane prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń o charakterze strzeleckim.

Pozwolenie na broń – jakie?

Niektórzy podczas ubiegania się o pozwolenie na broń sugerują się autentyczną pasją, inni zaś szukają sposobu na jak najszybsze i najtańsze uzyskanie pozwolenia na broń, aby prędko zacząć się uczyć obcowania z bronią palną. W zależności od tego, o jakie zezwolenie na broń będziesz się starać, taka a nie inna broń będzie dla Ciebie dostępna. Np. z pozwoleniem do celów łowieckich nie możesz posiadać broni, która jest przewidziana tylko dla osób posiadających zezwolenie na broń do obrony osobistej.

Kiedy pozwolenie na broń nie jest wydawane?

Zezwolenie na broń nie zostanie wydane osobie, która nie spełnia wyżej wymienionych warunków, ale także na broń szczególnie niebezpieczną. Do takiej broni zalicza się samoczynna broń palna rażąca cele na odległość, broń palna przerobiona albo wytworzona w sposób, który utaił jej prawdziwe przeznaczenie, broń palna imitująca inne przedmioty, broń wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do jego używania, broń niewykrywalna przez urządzenia do kontroli osób i bagażu. Ustawa o broni i amunicji definiuje także zakaz posiadania szczególnie niebezpiecznej amunicji.

Pozwolenie na broń – jakie dokumenty trzeba złożyć z wnioskiem?

W zależności od tego, o jakie pozwolenie się ubiegasz, dodatkowe dokumenty do wniosku o zezwolenie na broń mogą się nieco różnić.

Z wnioskiem o pozwolenie na broń należy złożyć (niektóre punkty różnią się w zależności od rodzaju pozwolenia):

 • pozytywne wyniki badań psychologicznych i lekarskich – oryginał lub poświadczoną kopię,
 • zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia (np. kolekcjonerskiego czy strzeleckiego),
 • poświadczony status stowarzyszenia (np. kolekcjonerskiego czy strzeleckiego), posiadaną licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 • zaświadczenie od Polskiego Związku Łowieckiego o zdaniu egzaminu strzeleckiego,
 • oryginalne potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta,
 • dwa zdjęcia (format 3 cm x 4 cm).


W samym wniosku określasz przyczynę posiadania broni oraz wskazujesz broń, jaką chcesz posiadać. Im lepsza i bardziej opisowa argumentacja (ale konkretna!), tym większa szansa na uzyskanie pozwolenia na taką broń i w takiej liczbie sztuk, jaką chcesz.

Pozwolenie na broń – ile kosztuje?

Koszt zezwolenia na broń różni się w zależności od tego, o jakie pozwolenie się ubiegamy. W przypadku pozwolenia na broń do celów sportowych płaci się za egzamin strzelecki, zapis do klubu strzeleckiego, wnosi się regularnie składki, opłaca się licencję; do tego dochodzą koszty administracyjne związane z wydaniem pozwolenia na broń i zaświadczenia pozwalającego na zakup broni.

Podobne artykuły:

Gdzie można strzelać z ASG – jak zacząć?

Repliki Air Soft Gun dają dużo zabawy. Możliwość strzelania się ze znajomymi to okazja do miłego spędzenia czasu, rozruszania się i rozwinięcia...

Co to jest broń biała?

Broń jest czymś, co przykuwa uwagę każdego człowieka. Szczególnie dotyczy to broni białej. W całej historii ludzkości, tylko 2 typy broni miały aż...

Jak zrobić broń palną domowej roboty?

Broń to nie tylko zło i mordowanie ludzi. Może to być także ciekawe hobby lub potrzeba obrony. Tak czy inaczej, wiele osób zastanawia się, jak...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *